top of page

INFORMACE POVINNĚ SDĚLOVANÉ SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích před uzavřením Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen „Smlouva“)

a) Poskytovatelem je společnost Telly s.r.o. IČO: 04668529, DIČ: CZ04668529, Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261099, která poskytuje služby elektronických komunikací (dále jen „Služby“);

b) adresa webových stránek Poskytovatele je www.livetelecom.cz, emailová adresa pro doručování písemností je klienti@livetelecom.cz, číslo telefonní linky pro kontakt s účastníky je +420 844 111 140, poštovní adresa pro doručování písemností je Telly s.r.o., P.O. Box 34, Brno, PSČ 639 34;

c) Poskytovatel poskytuje služby elektronických komunikací uvedené na webových stránkách Poskytovatele a ve Všeobecných obchodních podmínkách poskytovatele (dále „VOP“) dostupných na webových stránkách Poskytovatele za smluvní cenu, kterou Poskytovatel sjednává vždy v konkrétním případě s konkrétním Účastníkem, obecně platný Ceník služeb je dostupný na webových stránkách Poskytovatele www.livetelecom.cz, v obecně platném Ceníku služeb jsou uvedeny všechny náklady na dodání služby, s dodáním plnění nejsou spojeny jiné náklady, daně nebo poplatky než ty obsažené ve smluvené ceně a uvedené v ceníku dostupném na shora uvedených webových stránkách Poskytovatele, předost má vždy cena dohodnutá mezi Účastníkem a Poskytovatelem ve Smlouvě;

 

d) vyúčtování služeb provádí Poskytovatel zpětně za předchozí zúčtovací období uvedené ve Smlouvě. Vyúčtování je Účastníkovi doručováno v elektronické nebo tištěné formě, a to podle jeho výběru. Splatnost daňových dokladů/faktur (včetně splatnosti případných úroků z prodlení) činí 14 dnů ode dne jejich vystavení za předpokladu, že faktura byla odeslána na adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě, příp. na aktuální adresu, o které Účastník Poskytovatele prokazatelně informoval.

 

e) v případě, že ze strany Poskytovatele bude Účastníku poskytnuto vadné plnění služby, je Účastník povinen uplatnit reklamaci emailem - klienti@livetelecom.cz. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na daňovém dokladu o vyúčtování služby a na internetových stránkách Poskytovatele. Reklamace musí být nahlášena neprodleně. Od této doby se počítá celková doba závady, z níž se určí sleva za poskytovanou službu. V případě, že Účastník nebude spokojen s vyřízením reklamace nebo s úrovní poskytnutých služeb ze strany Poskytovatele, je oprávněn podat stížnost nebo námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu.

 

f) Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem je sjednána na dobu v délce trvání uvedené ve Smlouvě a to na 12 či na 24 měsíců nebo na dobu neurčitou. Lhůta pro odstoupení Účastníka – spotřebitele od Smlouvy nebo pro její změny je 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích a začíná běžet dnem následujícím po předání těchto informací Účastníkovi - spotřebiteli;

 

g) Spotřebitel vyslovil souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů. Rozsah tohoto souhlasu je dán VOP.

 

h) Účastník - spotřebitel může Smlouvu ukončit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou tří měsíců. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

 

i) V případě Smlouvy uzavřené na dobu určitou má Poskytovatel vůči Spotřebiteli nárok na úhradu v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby jejího trvání. Výše úhrady se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

j) V případě Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je Účastník povinen zaplatit LT poplatek za deaktivaci služby, který se řídí Ceníkem služeb.

 

k) Spory vyplývající ze Smlouvy budou v rámci jeho pravomoci rozhodovány Českým telekomunikačním úřadem. Český telekomunikační úřad rovněž rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace.

 

l) Účastník - spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnu ode dne, kdy byly spotřebiteli Poskytovatelem předány informace o obsahu uzavřené smlouvy/započato s poskytování dohodnuté služby.

 

m) O odstoupení od Smlouvy je spotřebitel povinen informovat Poskytovatele způsobem ve Smlouvě ujednaným pro zasílání vyúčtování, případné prostřednictvím zaslání Formuláře pro odstoupení, který je uveden níže v tomto poučení na adresu Telly s.r.o., P.O. Box 34, Brno, PSČ 639 34.

 

n) Pro dodržení lhůty uvedené v cl. 1 tohoto poučení, je spotřebitel povinen učinit projev vůle směrující k odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty. K datu doručení tohoto projevu vůle do sféry Poskytovatele služby se nepřihlíží.

 

o) Spotřebitel je zároveň povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za smluvené služby poskytnuté mu od okamžiku započetí s dodáváním služeb do okamžiku, kdy byl ze strany spotřebitel informován o odstoupení od Smlouvy.
Pro odstoupení od Smlouvy dle písm. g) je v souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., určen níže uvedený vzor.


Kontaktní údaje spotřebitele odstupujícího od Smlouvy, číslo smlouvy zákazníka
Poskytovatel: Telly CZ s.r.o. Na Florenci 15, 110 00 Praha 1
Věc: Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č…………. ze dne …….
Vážení, dne ....................... jsem jako Účastník uzavřel s Vaší společností jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb c. ................... Tímto odstupuji v zákonem stanovené lhůtě 14 dní ode dne, kdy poskytovatel započal s poskytováním dohodnuté služby, od shora uvedené smlouvy.
Datum:               Podpis Účastníka spotřebitele:

bottom of page