Obecné informace k ochraně dat

 

Toto všeobecné sdělení k ochraně osobních údajů zákazníků se týká srozumitelného výkladu oblasti zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů za účelem zveřejnění informací k odstranění obav zákazníků ohledně poskytování jejich osobních údajů společnosti LIVE TELECOM s.r.o. realizace dodávek sjednaných služeb.

 

Co jsou osobní údaje

Proč je nezbytné ověření identity

Statistická (agregovaná) data
Provozní údaje
Lokalizační údaje

 

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby nebo firmy, k níž se osobní údaje vztahují. Tato informace se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu či firmu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více specifických prvků. Kombinace těchto znaků odlišují fyzické osoby i firmy od ostatních.

Vzhledem k právu na soukromí může být nakládání s takovými údaji zákonem omezováno (v České republice je to zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Osobní údaje lze členit na a) adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.), b) citlivé údaje (údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, členství v odborových organizacích, odsouzení za trestný čin, sexuálním životě, genetickém údaji, politických postojích, náboženství a filosofickém přesvědčení, zdravotním stavu nebo biometrickém údaji), c) popisné údaje (např. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.), d) údaje o jiné osobě (např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě apod. Smlouvy, které uzavírá každý člověk prakticky denně, vyžadují, aby poskytovatelé rozličných služeb zpracovávali o svých zákaznících osobní údaje.

 

PROČ JE NEZBYTNÉ OVĚŘENÍ IDENTITY

K jasné identifikaci osoby slouží rodné číslo, které musí poskytovatelé služeb zpracovávat, a které je zapotřebí ověřit spolehlivým způsobem. Každý osvědčuje svou totožnost průkazem totožnosti. Procesy identifikace či doložení pravdivosti identity určité osoby chrání především ji.

 

PROVOZNÍ A LOKALIZAČNÍ ÚDAJE

Provozní údaje jsou výrazem spojeným s telekomunikacemi. Jsou to údaje, které vznikají „při provozu“ konkrétní telekomunikační služby jako důsledek moderních digitálních telekomunikačních technologií, jde o uchovávání podrobných výpisů hovorů a čerpání dalších služeb. Jak pro komfort uživatelů samotných, kteří si mohli objednat podrobný výpis jako přílohu svého vyúčtování, tak pro vyřešení případných nejasností. Podrobný výpis přesně uvádí, jaké služby zákazník využil a je tedy podkladem pro vyřízení reklamace.  Bez provozních údajů by nebylo možné podrobný výpis hovorů vystavit. Bez provozních údajů by ale nebylo možné vystavit ani tzv. souhrnné vyúčtování (taková forma vyúčtování, kde nelze vidět jednotlivé hovory ale jen jejich počet a souhrnnou délku). Podobné údaje vedou o svých klientech kromě telekomunikací i jiní poskytovatelé služeb jako např. banky, atd. Lokalizační údaje jsou rovněž obratem spojeným s telekomunikacemi. Údaj o poloze pevné linky tak nevznikal „při provozu“ linky, ale byl s ní neoddělitelně spojen od zřízení do zrušení.  

Kontakt

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

poskytovatel hlasových služeb a internetu ADSL na pevné lince

© Telly s.r.o. IČO: 04668529, DIČ: CZ04668529, Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261099.

Infolinka pro stávající zákazníky 
844 111 140 

Více o nás

Telly s.r.o. je členen skupiny LAMA energy group