Stručný průvodce ochranou dat

 

Společnost LIVE TELECOM a.s. zveřejňuje touto cestou přehled informací z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů svých zákazníků

 

1. Účel zpracování osobních údajů
2. Provozní a lokalizační údaje

3. Způsob a prostředky zpracování osobních údajů
4. Informační linky a záznamy hovorů účastnického centra
5. Zpracování údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení
6. Doba uchovávání osobních údajů

7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

8. Přístup k osobním údajům

 

1. Účel zpracování osobních údajů

Společnost LIVE TELECOM a.s. uzavírá se svými zákazníky smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Pro účely uzavření smlouvy potřebuje základní osobní a identifikační údaje o zákazníkovi jako jsou jméno a příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu k doložení správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů nezbytných pro plnění smlouvy. Pokud je zákazníkem firma potřebuje název, sídlo, popř. sídlo organizační složky na území ČR, IČ, jméno, příjmení, bydliště, bankovní spojení jakož i druh a číslo identifikačního dokladu osoby oprávněné jednat jménem této firmy. Je-li firma plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Společnost LIVE TELECOM a.s. je oprávněna osobní údaje zákazníka ověřit a požádat o důkaz jejich správnosti, neboť jí zákon ukládá v souladu s účelem poskytování služeb povinnost zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Důkaz potvrzující správnost osobních údajů, který zákazník společnosti LIVE TELECOM a.s. poskytuje, současně omezuje riziko, že si na cizí osobní údaje objedná služby jiná osoba. Protože jsou služby elektronických komunikací umožňovány prostřednictvím pevné sítě, potřebuje mít společnost LIVE TELECOM a.s. rovněž správně a pravdivě určenou adresu pro umístění linky. Při uzavření smlouvy si zákazník může zvolit způsob, jakým bude informován o aktuálních nabídkách služeb.

 

2. Provozní a lokalizační údaje

Provozní a lokalizační údaje jsou údaje, které souvisejí se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací. Jde o údaje potřebné pro spojení hovorů, případně údaje potřebné k vyúčtování služeb. Mezi provozní údaje potřebné k vyúčtování patří: a) volající číslo, b) volané číslo, c) datum a čas uskutečnění spojení, d) doba trvání spojení, e) druh poskytované služby, f) objem stažených dat během datového spojení. Lokalizační údaje jsou údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení zákazníka (zejména číslo, název a umístění koncového bodu sítě, apod.). Síť používaná LIVE TELECOM a.s. pro posky­tování služeb elektronických komunikací je provozo­vaná vybraným operátorem sítě elektronických ko­munikací, který poskytuje přímo či nepřímo služby až k propojovacím uzlům na jiné operátory. Tento vybraný operátor musí vedle uchovávání provozních údajů pro vlastní účely, uchovávat provozní a lokalizační údaje pro účely trestního řízení a dalších účelů vymezených zákonem. Rozsah těchto údajů je stanoven vyhláškou

č. 357/2012 Sb. Veškeré získané údaje společnost LIVE TELECOM a.s. maximálně chrání a nakládá s nimi výhradně v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 127/2005 Sb. a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

3. Způsob a prostředky zpracování osobních údajů

Rozhodnutím využívat služby elektronických komunikací na základě smluvního vztahu souhlasí zákazníci současně s tím, že společnost LIVE TELECOM a.s. může jejich údaje a) zpracovávat manuálně i automaticky, a to i prostřednictvím pověřených osob, b) shromažďovat, c) zpracovávat ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, d) užívat pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, zajišťování a ochrany sítí, poskytování služeb a platebních transakcí včetně souvisejících provozních činností, vyúčtování služeb a služeb třetích stran, provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Společnost LIVE TELECOM a.s. spolupracuje v určitých oblastech na základě svědomitého a nekompromisního výběru se specialisty (např. s IT specialisty, se společnostmi zabývajícími se vymáháním dlužných pohledávek, se smluvními call centry), kteří jako subdodavatelé zpracovávají osobní údaje zákazníků. S každým takovým subdodavatelem uzavírá společnost LIVE TELECOM a.s. v souladu se zákonem smlouvu o zpracování osobních údajů zákazníků.

Údaje jsou uchovávány v databázi osobních údajů klietů pomocí média pohyblivých disků v RAID. Využívaný server je chráněn firewallem s nemožností přístupu z venčí. Webový server pro zákazníky využívá ochranu SSL certifikátu. Přístup do rozhraní pro databázi osobních údajů zákazníků je chráněn přístupovými právy jednotlivých zaměstnanců společnosti LIVE TELECOM a.s., kteří mají v kompetenci pracovat s osobními údaji viz výše popsané účely, tato přístupová práva podléhají pravidelné revizi. 

 

4. Poskytování služeb účastnického servisu

Osobním údajům zákazníků je společností LIVE TELECOM a.s. poskytována maximální ochrana, údaje nejsou zveřejňovány. Pro řešení požadavků a připomínek zákazníků využívá společnost LIVE TELECOM a.s. služeb účastnického centra a informační telefonní linky. O hovorech probíhajících na informační telefonní lince je pořizován záznam, mj. i z důkazních důvodů a nahrávka hovoru je archivována stejně jako smlouva. Protože lze smlouvu rovněž uzavřít po telefonu, je nahrávka archivována a spolu s dalšími podklady tvoří důkaz o uzavření smluvního vztahu. Archivace hovorů je prováděna rovněž za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb či kontroly správnosti a korektnosti poskytovaných informací telefonními operátory. Kontrolní nahrávky jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu až do doby vyřešení všech závazků. Monitoring hovorů informační linky zákaznického servisu umožňuje udržování a zlepšování úrovně poskytovaných služeb.

 

5. Zpracování údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení

Zákazníci společnosti LIVE TELECOM a.s. jsou upozorňováni na nové služby či výhody, které jsou pro ně připraveny ve spolupráci se smluvními partnery formou obchodních sdělení. Pro zpracování vhodně cílené nabídky je třeba zpracovat údaje zákazníků, aby se ke každému zákazníkovi dostaly pouze ty informace, které pro něj mohou být zajímavé a neobtěžující. Na nabídky služeb společnosti LIVE TELECOM a.s., případně smluvních partnerů, jsou zákazníci upozorněni telefonicky, na přílohách k vyúčtování, na bannerech našich internetových stránek, apod. Účelem a cílem je nabídka lepších a výhodnějších služeb. Zákazník má však právo zasílání obchodních sdělení anebo kontaktování prostřednictvím telefonátů odmítnout. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byla zasílána obchodní sdělení anebo byl kontaktován výhradně telefonicky, může to oznámit účastnickému servisu prostřednictvím účastnického centra a informačních telefonních linek. Účastnické centrum je osobní kontaktní místo pro poskytování informací, řešení připomínek a reklamací zákazníků. Účastnické centrum se nachází v sídle společnosti LIVE TELECOM a.s.: Praha - Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 180 00. Úřední hodiny účastnického centra jsou v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Úřední hodiny informační telefonní linky poskytující účastnické informace na telefonním čísle 844 111 140 jsou v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

 

6. Doba uchovávání osobních údajů zákazníků

Osobní údaje zákazníků jsou ve společnosti LIVE TELECOM a.s. uchovávány po celou dobu smluvního vztahu až do doby vypořádání všech závazků případně doby, kdy mohou být vymáhány či rozporovány a to vždy v souladu se zákonem. O tom, v jaké podobě data existují, se mohou zákazníci přesvědčit podle ustanovení § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů. Údaje pro účely vyúčtování a vyřízení reklamace jsou zpracovávány po dobu, kdy je možné reklamaci proto vyúčtování podat a reklamaci vyřídit. Ustanovení § 64 zákona

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích stanoví lhůtu pro podání reklamace v trvání 2 měsíců a pro vyřízení reklamace stanoví lhůtu 1 měsíce. V případě, že je podána proti vyřízení reklamace námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu anebo není vyúčtování zaplaceno, zákon ukládá povinnost provozní údaje zpracovávat i nadále, a to až do úplného vypořádání sporných problémů. Ukládání provozních a lokalizačních údajů pro orgány činné v trestním řízení a další účely je vymezen zákonem. Tyto údaje se uschovávají po dobu 6měsíců v souladu s § 97 zákona č. 127/2005 Sb. a vyhláškou 357/2012 Sb.

 

7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a účely obchodních může zákazník kdykoliv po ověření totožnosti odvolat, a to a) výslovným, b) srozumitelným, c) a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem z adresy, která je společností LIVE TELECOM a.s. evidována jako kontaktní, telefonátem na zákaznickou linku Účastnického centra. Ostatní zpracování osobních údajů však už tvoří součást podmínek poskytování služeb.

 

8. Přístup k osobním údajům

Při uzavření smlouvy prostřednictvím nástrojů pro komunikaci na dálku, je zákazníkovi vždy zasílán dokument s obsahem sjednané smlouvy, který je určen výhradně pro účely zákazníka. V případě sporu či přezkumu státních orgánů je poskytována kopie či originál nahrávky prokazující uzavření smlouvy. Každý zákazník má ve smyslu § 11 a § 12 zákona na ochranu osobních údajů nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím. Společnost LIVE TELECOM a.s. má povinnost evidovat aktuální a pravdivé údaje, proto požaduje od svých zákazníků rovněž ohlášení a doložení jejich případných změn (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.) Pokud má zákazník odůvodněné podezření, že na straně společnosti LIVE TELECOM a.s. došlo k porušení povinností stanovených zákony, může se obrátit prostřednictvím telefonní informační linky 844 111 140 na společnost, aby a) byla záležitost vysvětlena, b) byl v přiměřené lhůtě (odpovídající technickým a administrativním možnostem) odstraněn závadný stav. Zákazník se může rovněž obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Kontakt

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

poskytovatel hlasových služeb a internetu ADSL na pevné lince

© Telly s.r.o. IČO: 04668529, DIČ: CZ04668529, Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261099.

Infolinka pro stávající zákazníky 
844 111 140 

Více o nás

Telly s.r.o. je členen skupiny LAMA energy group